PRZEGLĄDY BUDOWLANE

Dla obiektów oddanych do użytku, oferujemy przeglądy okresowe budynków i kontrole techniczne zgodnie z  Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 10 maja 2007 r., Dz.U. nr 99, poz. 665).

Zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego budynki i obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej wykonywanej co najmniej raz w roku oraz co najmniej raz na 5 lat.

Sprawdzanie m.in. stanu technicznego konstrukcji budynku, instalacji elektrycznej, wentylacji, instalacji sanitarnej, ogrzewania, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych. Wykonywanie oględzin obiektów, których celem jest wskazanie niezbędnych zabezpieczeń i prac budowlano-remontowych koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji użytkowanych obiektów.

Zakres usług w ramach przeglądów okresowych obejmuje:

 • przeglądy półroczne, roczne, pięcioletnie,
 • sprawdzenie bezpieczeństwa oraz kontrolę techniczną konstrukcji obiektu,
 • sprawdzenie szczelności i systemu odwodnienia obiektu,
 • sprawdzenie stanu i bezpieczeństwa instalacji sanitarnej,
 • sprawdzenie stanu i bezpieczeństwa wentylacji,
 • przeglądy budynków pod kątembezpieczeństwa instalacji ogrzewania,
 • sprawdzenie instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

 

Przeglądy budowlane wykonywane są zgodnie z:

Art. 62 ust.1 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli , co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

 • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
 • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
 • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych,

Art. 62 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.(z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat:

 • polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
 • kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

Art. 62 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) okresowej kontroli w zakresie, o którym mowa w pkt. 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków:

 • o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych
 • o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2

Art. 62 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. (z późniejszymi zmianami) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej Dz.U. Poz. 1200:

Art. 23 ust. 1 Właściciel, lub zarządca budynku jest obowiązany poddać budynki w czasie ich użytkowania kontroli:

1) Okresowej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych:

 • co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,
 • co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,
 • co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW.

2) Okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na ocenie efektywności energetycznej zastosowanych urządzeń chłodniczych o mocy chłodniczej nominalnej większej niż 12 kW.

Informacje dodatkowe

W trakcie kontroli należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

Nasz zespół może wykonać dla państwa przeglądy:

 • budowlane
 • sanitarne (wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej, c.o. c.w.u, z.w.u, kan., urządzeń służących ochronie środowiska)
 • instalacji elektrycznej i piorunochronnej wraz z pomiarami
 • instalacji gazowej wraz z próbami szczelności
 • uzupełnienie, przeszkolenie w prowadzeniu, jak i założenie Książki Obiektu Budowlanego

Korzyści dla Właściciela:

 • uzyskanie wiedzy o faktycznym stanie budynku,
 • szybsza reakcja na ewentualne problemy/ usterki,
 • obniżenie kosztów eksploatacji urządzeń w budynku,
 • eliminacja zaniedbań.

Regulacje prawne:

Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 99, poz. 665

 

Jeśli macie Państwo jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu.