KIEROWANIE BUDOWĄ

Każda inwestycja wymagająca uzyskania pozwolenia na budowę, musi być prowadzona zgodnie z przepisami zawartymi w Prawie Budowlanym (art. 17 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami). Dokument ten nakłada na inwestora obowiązek powierzenia kierownictwa osobie z odpowiednimi uprawnieniami – kierownikowi budowy. Kierownik budowy jest zawsze odpowiedzialny przed inwestorem i nadzorem budowlanym za dopełnienie obowiązków nałożonych przepisami prawa budowlanego.

Jeśli kierownik posiada również uprawnienia w zakresie projektowania, może on samodzielnie nanosić zmiany w projekcie, które nie wymagają uzyskania zgody organu który wydał pozwolenie na budowę. Kierownik budowy jest osobą, która zarządza procesem realizacji budowy lub wykonywania robót budowlanych. Kierownikiem budowy może być wyłącznie osoba uprawniona do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Obowiązki kierownika

Formalnie kierownik budowy jest odpowiedzialny za:

 • kierowanie robotami zgodnie z projektem i zasadami bezpieczeństwa pracy,
 • przestrzeganie przepisów BHP,
 • zabezpieczenie terenu budowy,
 • prowadzenie dokumentacji budowy (dziennika budowy),
 • wstrzymanie robót w razie wystąpienia zagrożenia,
 • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
 • stosowania się do zaleceń nadzoru budowlanego,
 • przygotowania dokumentacji powykonawczej,
 • sporządzenia protokołu zakończenia budowy.

Uczestniczy więc w procesie inwestycyjnym od początku budowy do jej końca. Oczywiście kierownikiem prowadzącym cały cykl budowlany nie musi być stale ta sama osoba, ale zmiana kierownika budowy wiąże się z koniecznością zgłoszenia tego faktu w inspektoracie nadzoru budowlanego i złożenia nowego oświadczenia o przejęciu tych obowiązków przez kolejną osobę. Do kierowania budową niezbędne są odpowiednie uprawnienia konstrukcyjno-budowlane potwierdzone decyzją organu samorządu zawodowego. Formalnie przy wykonywaniu innych prac niż konstrukcyjne np. instalacji wewnątrz domu, nad ich prawidłowym wykonaniem powinien czuwać inny kierownik robót posiadający uprawnienia z tej specjalizacji. Jednak w praktyce, ze względu na prosta budowę instalacji w domach jednorodzinnych, wymóg ten nie jest rygorystycznie przestrzegany.

Oferujemy swoje usługi w charakterze kierownika budowy. Wieloletnia praktyka, doświadczenie, a przede wszystkim sumienność, konsekwencja i zaangażowanie będą gwarancją, że Państwa budowa zrealizowana zostanie sprawnie i terminowo, a efekt końcowy będzie całkowicie odpowiadał Państwa oczekiwaniom.

Zakres usług:

 • pełnienie funkcji kierownika budowy,
 • doradztwo na etapie projektowania,
 • wykonywanie wycen dla banków,
 • pomoc w formalnościach związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 • doradztwo przy przygotowaniu umów z wykonawcami,
 • doradztwo techniczne,
 • prowadzenie dziennika budowy,
 • pomoc w formalnościach związanych z zakończeniem budowy.

Regulacje prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U.1994 nr 89 poz. 414

Jeśli macie Państwo jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu.