NADZÓR INWESTORSKI

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest pełnoprawnym uczestnikiem procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych.

Polskie przepisy prawa budowlanego przewidują, że inspektor nadzoru inwestorskiego może zostać ustanowiony dobrowolnie przez inwestora lub obligatoryjnie jeśli roboty są szczególnie skomplikowane lub z uwagi na warunki gruntowe (art. 18 ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami).

Prowadzimy nadzór inwestorski we wszystkich branżach z obsługą odbioru końcowego i kontrolą kosztów.

Do naszych obowiązków należy wówczas:

 1. Wdrożenie procedury postępowania na budowie, druki, formularze, zasady kontroli i odbioru.
 2. Wykonywanie w sposób całkowicie wyczerpujący zapisów art. 25 i 26 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami.
 3. Prowadzenie Rad Budowy z udziałem Inwestora, GW i wszystkich Inspektorów Nadzoru.
 4. Nadzór techniczny wykonywanych robót w tym projektu organizacji robót.
 5. Kontrola przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ na budowie oraz egzekwowanie ich stosowania.
 6. Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska.
 7. Kontrola terminowości wykonania.
 8. Kontrola faktycznie wykonanych robót a także kontrolowanie rozliczeń budowy.
 9. Dokonywanie odbiorów zrealizowanych zakresów robót.
 10. Monitorowanie i udział w komisjach odbiorowych gestorów mediów i zarządu dróg i ulic.
 11. Współudział w procesie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie.
 12. Opracowywanie comiesięcznych sprawozdań finansowo-rzeczowych z zaawansowania Inwestycji.
 13. Organizacja i przeprowadzenie końcowego odbioru inwestycji.

Korzyści dla Inwestora:

 • pełna kontrola jakości i terminowości wykonywanych prac
 • eliminacja wykonywania usterek

Regulacje prawne:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U.1994 nr 89 poz. 414

Jeśli macie Państwo jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu.