ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE

Wykonujemy świadectwa energetyczne budynków i lokali na terenie całego kraju. Świadectwa energetyczne wykonujemy dla budynków i lokali oddawanych do użytkowania, sprzedawanych i wynajmowanych. Każde świadectwo energetyczne zarejestrujemy w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Certyfikat energetyczny pełni zasadniczą rolę w systemie oceny charakterystyki energetycznej budynku. Jest dokumentem określającym jakość budynku czy mieszkania z punktu widzenia zużycia energii. Ze zużycia energii wynikają ponoszone z miesiąca na miesiąc i z roku na rok koszty. Certyfikacja ma na celu zmniejszenie wydatków na eksploatację budynków, a w dłuższej perspektywie wpłynie na globalne zmniejszenie zużycia energii, tym samym na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Czy każdy budynek musi mieć świadectwo energetyczne?

W świetle przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz przepisów ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz.U Nr 191, poz. 1373), które w omawianym zakresie weszły w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., certyfikat energetyczny powinien posiadać każdy budynek zarówno nowy, jak i istniejący.
Powyższe wynika jednoznacznie z art. 5 ust. 3 ww. ustawy, zgodnie z którym dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.

Wyjątek od określonej zasady wynika z art. 5 ust. 7 ww. ustawy, zgodnie z którym świadectwa charakterystyki energetycznej budynku nie sporządza się dla budynków:

  • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,
  • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata,
  • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,
  • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok,
  • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,
  • wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

W świetle powyższego sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej wymagają wszystkie budynki nowe i istniejące (w tym budynki przeznaczone na wynajem) z wyjątkiem budynków wymienionych powyżej w pkt 1-7.

Kiedy zainteresować się świadectwem?

Zgodnie z art.57 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo budowlane inwestor jest obowiązany w oparciu o opracowane świadectwo charakterystyki energetycznej wypełnić kartę statystyczną budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi to zgodnie z art. 63a ust. 1 i 2 odpowiednio nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej, o ile jest ono wymagane przepisami ustawy.

Jaki wpływ na ceny nieruchomości mają świadectwa energetyczne?

Wprowadzenie świadectw charakterystyki energetycznej umożliwia ocenę budynku pod względem kosztów eksploatacji. Dostarcza informacji, które do tej pory nie były na ogół dostępne i w związku z tym nie były brane pod uwagę. Obiekty o niskim zapotrzebowaniu na energię, tzn. takie, w których straty energii są niskie, będą mogły uzyskiwać na rynku nieruchomości ceny wyższe niż budynki, których oszacowane koszty eksploatacji są, na skutek niedostatecznie efektywnego użytkowania energii, wysokie. Charakterystyka energetyczna ma także istotny wpływ na komfort użytkowania pomieszczeń w budynkach. Chodzi nie tylko o temperaturę wewnętrzną, ale i np. o wymianę powietrza, a w obiektach użyteczności publicznej – warunki oświetleniowe. Także dlatego nabywcy i najemcy powinni mieć zapewniony dostęp do danych charakteryzujących jakość energetyczną budynku.

Świadectwo energetyczne dla budynku nowego jest uzupełnieniem, rozszerzeniem jego projektu budowlanego. Trudności sporządzania certyfikatów energetycznych wzrastają wraz z ewentualnym skomplikowaniem technicznym budowli, stosowaniem nietypowych rozwiązań konstrukcji i systemów instalacyjnych.

W przypadku budynków już użytkowanych mogą się pojawiać kłopoty wynikające z braku dokumentacji technicznej (zwłaszcza dla obiektów starszych), brak danych nt. szczegółowych rozwiązań, użytych materiałów itp. Wtedy niezbędna jest inwentaryzacja budynku.

W ustawie znajdują się ważne dla certyfikacji mieszkań postanowienia, że w przypadku budynków ze wspólną instalacją grzewczą świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się wyłącznie dla budynku, a w innych przypadkach także dla lokalu mieszkalnego najbardziej reprezentatywnego dla danego budynku.

Jakie są korzyści wprowadzenia obowiązkowej certyfikacji budynków?

System oceny charakterystyki energetycznej budynków powinien motywować projektantów, deweloperów oraz zarządców nieruchomości do traktowania energooszczędności jako niezbędnej cechy projektowanych budynków. Ograniczenie zużycia energii w nowych budynkach, a więc i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z zapotrzebowaniem na energię, zwłaszcza na ciepło, sięga od 20 do nawet 60 procent. Dotyczy to obiektów nowych, oddawanych do użytku.

Jak długo jest ważne świadectwo energetyczne?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest wydawane na okres 10 lat. Ulega on skróceniu, jeżeli obiekt został po 1 stycznia 2009 r. przebudowany lub wyremontowany tak, że zmieniła się jego charakterystyka energetyczna. Po wygaśnięciu ważności świadectwa energetycznego właściciel będzie obowiązany do jego ponownego uzyskania. Świadectwo powinno być przechowywane wraz z innymi dokumentami przez cały czas istnienia obiektu, tak aby można było je udostępnić podmiotom uprawnionym na każde żądanie (np. inspektorom nadzoru budowlanego). W budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, który jest zajmowany przez organy administracji publicznej lub w którym są świadczone usługi znacznej liczbie osób (dworce, lotniska, muzea itp.) świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być umieszczone w widocznym miejscu.

Regulacje prawne wprowadzające certyfikację:

Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1373)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz.U. 2008 nr 17 poz. 104)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1239)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1513)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514)

Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków[2]

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2014 poz. 1200)

Jeśli macie Państwo jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu.