KONTROLA INWESTYCJI

Jako Project monitor jesteśmy wsparciem dla instytucji i banków, które udzielają kredytów inwestycyjnych. W ramach tego zadania prowadzimy kontrolę kosztową i rzeczową nad realizacją inwestycji w imieniu instytucji finansującej projekt.
Do naszych działań w ramach tej usługi należy m.in.:

1.    Raportowanie wstępne obejmujące weryfikację dokumentacji dostarczonej przez Inwestora wraz ze wszystkimi pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi oraz planowanym budżetem.

Raport wstępny obejmuje:
•    przegląd i opinię na temat dokumentacji technicznej,
•    opinie o uzyskaniu przez Inwestora wszystkich zezwoleń,
•    ocenę przygotowanego budżetu i harmonogramu realizacji Inwestycji,
•    sprawdzenie sposobu zabezpieczenia inwestycji i robót z nią związanych,
•    ocenę wysokości i terminów płatności kosztów ponoszonych przez Inwestora w związku z umowami z wykonawcami oraz innymi umowami związanymi z inwestycją.

2.    Raportowanie okresowe, czyli stały monitoring realizacji inwestycji, jej stopień zaawansowania pod kątem budowlanym jak i realizacji zgodnie z założonym budżetem, weryfikacja płatności i rozliczeń.

Raporty okresowe obejmują:
•    ocenę stanu zaawansowania prac budowlanych przy realizacji inwestycji,
•    sprawdzanie pod kątem rachunkowym, rzeczowym i finansowym faktur wystawianych przez wykonawców inwestycji,
•    opinię o postępie prac nad inwestycją,
•    oceny zgodności prowadzonych prac z Budżetem Projektu,
•    oceny postępu prac mierzona w oparciu o przepływy gotówkowe lub ich zgodności z harmonogramem rzeczowo – finansowym,
•    oceny postępu prac w oparciu o przyjęty harmonogram,
•    oceny zgodności prowadzonych prac ze specyfikacją projektu i zakładanymi standardami wykończenia inwestycji,
•    oceny wpływu odstępstw od pierwotnych założeń, które powstały lub są przewidywane, zarówno pod względem kosztowym jak i czasowym harmonogramu prac,
•    informacji co do opóźnień i zagrożeń w realizacji Inwestycji.

3.    Raportowanie końcowe obejmujące końcową analizę finansową realizacji inwestycji wraz z dokumentacją uzyskania ostatecznych pozwoleń na oddanie obiektu do użytkowania.
Raport końcowy obejmuje opinię o zakończeniu realizacji inwestycji pod względem:
•    zgodności ukończonej inwestycji z projektem architektonicznym,
•    zgodności ukończonej inwestycji z Budżetem Projektu,
•    zgodności ukończonej inwestycji z harmonogramem,
•    zgodności rzeczywistego standardu budynku z projektowanym,
•    zgodnie z dokumentacją projektową,
•    uzyskania przez finansującego zlecenie (Inwestora) ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie inwestycji i spełnienia wszystkich obowiązków z niej wynikających,
•    potwierdzenia zakończenia robót przez wykonawców i podwykonawców zgodnie z Umową o Roboty Budowlane,
•    ostatecznego odbioru Inwestycji przez finansującego zlecenie (Inwestora),
•    opinię co do ostatecznego rozliczenia pomiędzy finansującym zlecenie (Inwestorem) a wykonawcami i podwykonawcami.

Korzyści dla instytucji / banków finansujących dany projekt
•    minimalizacja ryzyka kredytowego,
•    pełna wiedza na temat stanu inwestycji poprzez bieżące raporty o stanie zaawansowania rzeczowo-finansowego projektu.

Jeśli macie Państwo jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu.